30 8 / 2014


Screencap Meme - Stephanie Edwards/Up close + personal

Screencap Meme - Stephanie Edwards/Up close + personal

30 8 / 2014

Screencap Meme - Meredith Grey/Up close + personal

30 8 / 2014


Screencap Meme - Jo Wilson/Up close + personal

Screencap Meme - Jo Wilson/Up close + personal

30 8 / 2014


Screencap Meme - Season 10 + Hair porn

Screencap Meme - Season 10 + Hair porn

30 8 / 2014


Screencap Meme - Season 10 + Faceless

Screencap Meme - Season 10 + Faceless

30 8 / 2014


Screencap Meme - Cristina Yang/Up close + personal

Screencap Meme - Cristina Yang/Up close + personal

30 8 / 2014

30 8 / 2014


Screencap Meme - Callie Torres/Up close + personal

Screencap Meme - Callie Torres/Up close + personal

30 8 / 2014

(Fonte: tumblr.com)

29 8 / 2014


Screencap Meme - 13 going on 30 + Hair porn

Screencap Meme - 13 going on 30 + Hair porn